Υπηρεσίες Ανάλυσης Δεδομένων & Τεχνολογίας Πρόβλεψης. Predictive Analytics

Υπηρεσίες «Ανάλυσης Δεδομένων & Τεχνολογίας Πρόβλεψης». Η εταιρεία σε συνεργασία με ομάδα έμπειρων αναλυτών προσφέρει υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης στο χώρο της «Ανάλυσης Δεδομένων & Τεχνολογίας Πρόβλεψης –Predictive Analytics ». Η ανάλυση δεδομένων αφορά την αξιοποίηση των δεδομένων μέσω κατάλληλων μεθόδων με σκοπό την εξαγωγή γνώσης και συμπερασμάτων. Η τεχνολογία πρόβλεψης χρησιμοποιείται στην ανάλυση δεδομένων και βασίζεται στην δημιουργία στατιστικών μοντέλων πρόβλεψης. Μέσω αυτών των μοντέλων μπορεί να προβλεφθούν μελλοντικές καταστάσεις της επιχείρησης ή του οργανισμού και έτσι να ληφθούν αποφάσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερο ρίσκο.
 
ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ για :
 
• Διαχείριση υλικών και άυλων κεφαλαίων
• Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
• Μεγιστοποίηση απόδοσης προσωπικού, διαδικασιών και δομών
• Βελτιστοποίηση προληπτικών μέτρων ασφαλείας
• Μεγιστοποίηση πωλήσεων και μεριδίου αγοράς
• Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό
• Διαμόρφωση σωστής τιμολογιακής πολιτικής
• Μείωση απωλειών
• Ακριβής πρόβλεψη ζήτησης και προσφοράς
• Ανάλυση «κοινής γνώμης» (Sentiment analysis)